نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96/829

شاکی:

شرکت فجر سیرکاشان

موضوع:

ابطال آیین نامه انضباطی «تاکسیدار، تاکسیران، سرویس مدارس، شرکتهای حمل و نقل درون شهری» مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر کاشان به تاریخ 20/1/1396، ابلاغ شده به شماره 1587/7/ک-23/2/1396

تاریخ رأی:

سه شنبه 20 شهريور 1397

شماره دادنامه:

1414

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1414

تاريخ دادنامه: 20/6/1397

شماره پرونده: 96/829

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: شرکت فجر سیرکاشان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه انضباطی «تاکسیدار، تاکسیران، سرویس مدارس، شرکتهای حمل و نقل درون شهری» مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر کاشان به تاریخ 20/1/1396، ابلاغ شده به شماره 1587/7/ک-23/2/1396

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه انضباطی «تاکسیدار، تاکسیران، سرویس مدارس، شرکتهای حمل و نقل درون شهری» مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر کاشان به تاریخ 20/1/1396، ابلاغ شده به شماره 1587/7/ک-23/2/1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " با سلام، احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر کاشان خارج از حدود اختیارات اقدام به تصویب آیین نامه انضباطی برای شرکتها، تاکسیرانان و تاکسیداران نموده که مختصراً در ذیل ارائه تسدیع می نماید: هیأت وزیران با تصویب آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانـی مصوب 28/3/1359 و اصلاحیه 12/8/1374 کلیه امـور مربوط بـه تاکسیرانی را بـه عهده شهرداریها واگذار نموده و طی ماده 18 آن کلیه ضوابط آیین نامه ها و دستورالعملهای مغایر با مفاد آیین نامه از تاریخ تصویب ملغی نموده است، لذا تصویب آیین نامه ها صرف نظر از مغایرت صریح اکثر مفاد آیین نامه انضباطی مورخ 20/1/1396 با آیین نامه هیأت وزیران حتی دیگر قوانین کشور، تصویب آیین نامه در این خصوص در حدود صلاحیت هیأت وزیران بوده و شورای اسلامی شهر مطابق تبصره 5 ماده 5 آیین نامه فوق الاشاره و همچنین بندهای 26 و 27 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها صرفاً وظیفه تصویب هزینه خدمات و صدور پروانه و کرایه دارد و نه موضوع دیگر و این مصوبه شورای اسلامی شهر نوعی موازی کاری با مبادی قانونی دیگر می باشد. لذا با توجه به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان بدون ابلاغ و اطلاع رسانی به افراد ذینفع، هم اکنون در اختیار این شرکت این هم به صورت غیر رسمی قرار گرفته لذا مستنداً به قانون دیوان و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهر ضمن اعتراض تقاضای نقض و ابطال مصوبه 20/1/1396 مورد استدعاست. ضمناً ریاست شعبه و مستشاران به جهت اینکه هم اکنون آیین نامه موضوع شکایت در کاشان اجرایی شده و سازمان تاکسیرانی کاشان اقدام به توقیف خودروهای فعال و دارای مجوز حمل مسافر قبل از ارجاع به هیأت انضباطی ماده 15 آیین نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده امور مربوط به تاکسیرانی مصوب 1359 هیأت وزیران و اصلاحیه 1374 نموده و باعث اعتراض رانندگان که از قشر ضعیف جامعه می باشند از آن مقام تقاضای دستور توقف آیین نامه انضباطی مصوب 20/1/1396 شورای اسلامی شهر کاشان مورد استدعاست."

  متن آیین نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیراست:

  " آیین نامه انضباطی

  «تاکسیدار، تاکسیران، سرویس مدارس، شرکتهای حمل و نقل درون شهری»  مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کاشان به تاریخ 20/1/1396 و ابلاغیه طی نامه شماره 1587/7/ک-23/2/1396   فصل اول – تعاریف

  أ- آیین نامه انضباطی: منظور این آیین نامه مصوب است.

  ب- سازمان: منظور « سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان » است.

  ت-آیین نامه تاکسیرانی: مقصود « آیین نامه اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی»، مصوب 10/8/1374 و اصلاحی 13/6/1379 هیأت وزیران است.

  ث- هیات انضباطی: منظور هیات موضوع ماده 15 آیین نامه تاکسیرانی است.

  ج- تاکسی: عبارت از وسیله نقلیه موضوع ماده 2 آیین نامه تاکسیرانی و تبصره آن که دارای مشخصات تعیین شده در آیین نامه مذکـور باشد و با امـتیاز بهـره برداری که از سوی سـازمان صـادر می شود، به صـورت یکی از خدمـات (سرویسهای ) تاکسی  شهری به جابجایی مسافر درون شهر می پردازد. این تعریف شامل انواع سرویسهای تاکسی شهری ( تاکسی گردشی، خطی، پایانه، فـرودگاه، گردشـگری، سرویس مـدارس، بانوان، تاکسی تلفنی و  ... ) می شود که با عناوین و رنگها و فرمهای گوناگون با وسایل نقلیه سواری، استیشن، خودروهای کوچک جمعی (ون) یا خودروهای مناسب دیگر تا ظرفیت 15 نفر، مشغول به کار هستند.

  ح- پروانه بهره برداری ( یا مجوز مالکیت ): بر اساس دستورالعمل آیین نامه تاکسیرانی عبارت است از فرم مشخصی که به نام بهره بردار ( شخص حقیقی یا حقوقی ) جهت ارائه سرویس معلوم با وسیله نقلیه مشخص از طرف سازمان برای مدت معین صادر و تسلیم می گردد. ( ماده 9 آیین نامه تاکسیرانی )

  خ- پروانه تاکسیرانی ( یا مجوز فعالیت ): مجوزی است که پس از طی موفقیت آمیز مراحل گوناگون در آیین نامه تاکسیرانی با مشخصات گواهینامه، عکس دارنده، شماره شناسایی راننده، برای مدت معین ( که بیش از 12 وکمتر از8 ساعت در روز نباشد )، با مسیر و زمان مشخص حسب مورد به وسیله سازمان یا شرکت صادر می شود و تنها برای اشتغال فرد دارنده با وسیله نقلیه مشخص دارای پروانه بهره برداری، اعم از اینکه وسیله نقلیه تعلق به دارنده مجوز یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد، اختصاص می یابد. ( ماده 4 آیین نامه تاکسیرانی )

  د- تاکسیدار ( یا مالک تاکسی ): اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه بهره برداری معتبر.

  ذ- تاکسیران ( یا راننده تاکسی ): شخص حقیقی اعم از زن یا مرد است که پروانه تاکسیرانی معتبر داشته باشد.

  ر- لباس فرم:  لباس متحدالشکل و یکنواختی است که نمونه آن از سوی سازمان مشخص و شرکت و رانندگان تحت پوشش ملزم به استفاده از آن می باشند.

  ز- شماره شناسایی راننده: منظور شماره پروانه تاکسیرانی است.

  س- شماره شناسایی وسیله نقلیه: منظور شماره پروانه بهره برداری است.

  ش- تعهد نامه راننده: منظور موضوع قرارداد پروانه بهره برداری و جدول تخلفات رانندگان تاکسی که در بدو ورود  به ناوگان توسط رانندگان تعهد گردیده و همچنین کلیه دستورالعملها، آیین نامه ها و ابلاغیه های صادره از سوی سازمان.

  ص- شرکت: منظور شرکتهای حمل و نقل درون شهری تحت نظارت سازمان ( موضوع ماده 13 آیین نامه تاکسیرانی)

  ض- تعهدات شـرکت: منظور تعهدات درج شده در قرارداد فی ما بین سـازمان و شرکت و نیز کلیه دستورالعملها، آیین نامه ها و ابلاغیه های صادره از سوی سازمان.

  ط- کارگروه انضباطی: به منظور بررسی تخلفات رانندگان تحت پوشش شرکت در هر شرکت کارگروهی سه نفره مرکب از یک نماینده از رانندگان تحت پوشش شرکت مربوطه ، یک نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت و نماینده سازمان در طول اعتبار پروانه شرکت تشکیل که پس از بررسی، در صورت لزوم تصمیمات کارگروه به هیأت انضباطی جهت اخذ تصمیم نهایی ارسال خواهد شد.

  ظ- وثیقه ایداعی: منظور وثیقه بانکی ای که شرکتها در زمان دریافت و یا تمدید پروانه نمایندگی، به سازمان ارائه     می دهند.

  فصل دوم- کلیات و آیین رسیدگی:

  .......

  ........

   فصل سوم- تخلفات اشخاص حقیقی( تاکسیدار، تاکسیران، سرویس مدارس)

   ........

   .........

    فصل چهارم- تخلفات اشخاص حقوقی (شرکتهای حمل و نقل درون شهری)

   .........

   ........

    فصل پنجم- تشویقات رانندگان و شرکتها

   .......

   .......

    فصل ششم: بازرسی و نظارت

  با استناد به بخش پنجم آیین نامه تاکسیرانی با عنوان « بازرسی و نظارت» و در راستای اجرای صحیح وظایف و اختیارات محول شده به بازرسان، تخلفات معین شده از مجموع تخلفات ذکر شده در این آیین نامه، تفکیک و در صورت محرز شدن انجام آنها توسط رانندگان، بازرسان مجازند در چندین نوبت نسبت به جریمه نمودن رانندگان متخلف اقدام نمایند و در خصوص تخلفاتی که نیاز است خودرو در پارکینگ متوقف شود، بازرسان مجاز به انجام اقدامات لازم می باشند. "

  در پاسخ به شکایت  مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 5984/7/ک-23/7/1396 توضیح داده است که:

  " مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    پس از حمد خداوند و درود و صلوات بر نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان «ص»

  عطف به نامه کلاسه پرونده 96/829 به شماره 9609980905800515-6/7/1396 که در تاریخ 18/7/1396 به شورای اسلامی شهر کاشان ابلاغ شده است و در ارتباط با موضوع دادخواست تقدیمی شرکت فجر سیر کاشان به نمایندگی آقای محمدجواد رعیت به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای محمد مهدی رعیت جعفرآبادی و به عنوان رئیس هیأت مدیره به شماره ثبت 2154 و شناسه ملی 60260213000 به آن مرجع قضایی مبنی بر ابطال مصوبه مورخ 29/1/1396 شورای اسلامی شهر کاشان و در خصوص آیین نامه انضباطی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کاشان، به استحضار می رساند: همان طوری که مسبوق هستید طبق قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوب 28/3/1359 و اصلاحیه آن به تاریخ 12/8/1374، کلیه امور تاکسیرانیهای شهرها به عهده شهرداریها واگذار شده است و شهرداری کاشان نیز به منظور کنترل و نظارت بهتر و مطلوبتر حمل و نقل مسافر درون شهری، اقدام به راه اندازی و احداث ساختمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی را نموده است و اساسنامه سازمان، مصوب و به تصویب وزارت کشور مستنداً به ماده 84 قانون شهرداریها رسیده است و  جهت نظارت بهتر و نحوه رسیدگی به تخلفات اجتماعی رانندگان مستنداً به بند 9 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهرها، مصوب 1/3/1375 و بند 9 مـاده 80 اصلاحیه قـانون مـارالذکر مصوب 28/4/1396 کـه شورای اسلامـی شهر مجاز هستند نسبت بـه تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری را پس از رسیدگی و با رعایت دستورالعمل وزارت کشور، تصویب و اتخاذ تصمیم نمایند و از این رهگذر نیز آیین نامه انضباطی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کاشان وابسته به شهرداری، در جلسه مورخ 2/1/1396 شورای اسلامی شهر مطرح که کلیات آن مورد تصویب شورای شهر قرار گرفته است و به طوری که واقفید مطابق مفاد ماده 80 قانون مصوب 1/3/1385 و مستنداً به ماده 90 قانون موصوف مورخ 28/4/1396 با اصلاحات آن اگر ظرف مدت دو هفته مصوبات شوراهای شهر مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم الاجراء است که آیین نامه صدرالذکر نیز روال مارالذکر را طی و هیچ گونه اعتراض و ایرادی به آن توسط مسئولین و هیأت تطبیق مصوبات قانون مستقر در فرمانداری به عمل نیامده و لذا برای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی وابسته به شهرداری کاشان، لازم الاجراء شده است که تصدیق خواهید فرمود شورای شهر مستنداً به مواد قانونی اقدامات فوق الاشاره را صورت داده است و تاکنون نیز ایرادی بر آیین نامه توصیفی از سوی وزارت کشور یا استانداری و فرمانداری شهرستان دریافت نشده است و عدم دریافت موضوع پس از دو هفته نتیجه مثبت مصوبه توصیف شده می باشد، النهایه با عنایت به مطالب معنونه از محضر آن قضات رد دعوای مطروحه را به طرفیت شورای اسلامی شهر کاشان را استدعا داریم و امید و رجاء واثق دارد که با مداقه لازم و کافی به موضوع رسیدگی و نسبت به رد دعوای شرکت فوق الذکر اتخاذ تصمیم نموده، چون تصمیم آن قضات موجب حفظ حقوق شهروندان و در ارتباط با حمل و نقل مسافر درون شهری، بهتر و مطلوبتر خواهد گردید."

     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/6/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

بـه موجب تبصره الحاقی بـه لایحه قانونی راجـع بـه تمرکز امـور مربوط بـه تاکسیرانی شهر تهران زیـر نظرشهرداری تهران مصوب 20/5/1372، اداره امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ناظر بر انواع سرویسهای تاکسی شهری به شهرداریهای مربوط واگذار و تهیه آیین نامه اجرایی نیز بر عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به اینکه هیأت  وزیران در اجرای تکلیف قانونی مذکور آیین نامه اجرایی قانون را مشتمل بر ضوابط و شرایط مربوط تهیه کرده است و از طرفی در شرح وظایف شورای اسلامی شهر موضوع ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن اختیاری در خصوص تهیه آیین نامه مربوط به امور تاکسیرانی پیش بینی نشده است، بنابراین آیین نامه انضباطی « تاکسیدار، تاکسیران، سرویس مدارس، شرکتهای حمل و نقل درون شهری» مصوب شورای اسلامی شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.