آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
"ابطال بخشنامه شماره 43238؍91؍220-28؍11؍1391 معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 809228-5؍8؍1395 معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور "
"ابطال بند4 نامه شماره 9218؍93؍225-7؍7؍1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بند 5-5 دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 1دح م ک؍ن پ ح م-1؍7؍1392 تجدیدنظر شده در تاریخ 14؍12؍1392 منضم به دستورالعمل مذکور به شماره 22554؍190؍92-24؍12؍1392 وزارت نیرو"
ابطال ماده 6 از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ 18؍12؍1392 مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری
وحدت رویه
"ابطال قسمت اخیر تبصره 1 ماده 22 از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب 25؍4؍1396"
" ابطال بند 2 مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز پیوست نامه شماره 65715؍1398-8؍10؍1398 و نامه شماره 70061؍1398-23؍10؍1398 و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره 02؍100؍7092-20؍12؍1379 وزارت راه و شهرسازی در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است"
" ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز (که مقرر می دارد هیچ قطعه زمینی را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود) از تاریخ تصویب"
"ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018؍ت25342-14؍12؍1381 هیأت وزیران"
وحدت رویه
عدم صلاحیت هیات عمومی
1 - 10 of 10816