اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال 1- بندهای 6 و 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 2- بند 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1395 و 1396 3- بندهای 11، 12 و 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1393 و 1394  4- بندهای 10 و 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1391 و 1392 از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهدیه
ابطال بند (الف) و (ب) عوارض تفکیک عرصه (زمین های داخل محدوده) مصوبه شماره 109-15؍10؍1394 از تعرفه عوارض شهرداری فیروزآباد مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد
ابطال تبصره های 5 و 7 تعرفه عوارض محلی سال 1393 و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر آزاد شهر
ابطال تبصره 1 ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر کلیبر
ابطال اطلاق قسمتی از بند (10) شرایط عمومی استخدام دانشگاه های افسری ارتش مصوب معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
ابطال بند 1 تصمیم شماره 176644؍3؍41-1؍3؍1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ابطال ردیف 6 ماده 4 مصوبه شماره 6232؍92؍4؍ش-3؍11؍1392 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی
ابطال اطلاق دستور دوم صورتجلسه مورخ 29؍2؍1395 هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف
ابطال ماده (60) صورتجلسه دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ 22؍3؍1396 موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آیین نامه مالی و معاملاتی
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی 1889 الی 1891-4؍10؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
1 - 10 of 10504