کمیسیون مشورتی اداری،استخدامی و فرهنگی

کمیسیون مشورتی کار و بیمه وتامین اجتماعی

کمیسیون مشورتی اقتصادی،اراضی،شهرسازی

کمیسیون مشورتی صلاحیت و آیین دادرسی