بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است

کمیسیون مشورتی اداری،استخدامی و فرهنگی

کمیسیون مشورتی کار و بیمه وتامین اجتماعی

کمیسیون مشورتی اقتصادی،اراضی،شهرسازی

کمیسیون مشورتی صلاحیت و آیین دادرسی