با رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم شهردار تهران ابطال نشده است

روابط عمومی دیوان عدالت اداری در ﺧﺼﻮص رأي اﺧﯿﺮ ﻫﯿﺄت ﻋﻤـﻮﻣﯽ دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺸـﻤﺎره 3062 ﻣـﻮرخ 1400/11/23 و اﻧﻌﮑﺎس آن درﻓﻀﺎي رﺳﺎﻧﻪ اي و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺻﻮاب از رأي ﻣﺬﮐﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ راي ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾـﻮان، ﺣﮑـﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان اﺑﻄﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔـﺮدد ﺣﮑـﻢ ﺷـﻬﺮدار ﺗﻬـﺮان اﺑﻄـﺎل ﻧﮕﺮدﯾﺪه اطلاعیه ای به شرح زیر منتشر نمود .

در این اطلاعیه آمده است ؛ در پرونده مذکور، شاکی خواستار ابطال نامه شماره 29148 مورخ 7/6/1400 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره 140009970905813062 مورخ 1400/11/23 و فارغ از ماهیت نامه مذکور، با استناد به حکم ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی، صدور نامه مورد شکایت را به دلیل عدم صلاحیت رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمتهای هم سطح در مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای تصدی سمت شهردار، خارج از حدود اختیار وی دانسته و آن را ابطال کرده است.

بنابراین رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسا ارتباطی به ابطال حکم  شهردار تهران ندارد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف