رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال قسمت اخیر کد 785 مجموعه بخشنامه های ثبتی 
1- ابطال بند 31-16 دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- ابطال بخشنامه شماره 80/1313790 مورخ 21/11/96 معاونت شهرسازی و معماری شهردار تهران
ابطال مصوبات شماره 1146 – 23/3/96 و 1469 – 13/4/96
    ابطال تبصره های 3 و 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مورخ 25/1/95
ابطال بند الف بخشنامه های 710/33497/180-27/6/1396 و 15/710-12/8/1395 وزارت آموزش و پرورش با موضوع استخدام نیروهای خدمت آموزشی
درخواست ابطال بند 9 بخشنامه شماره 597019 مورخ 12؍4؍1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بند 13 بخشنامه شماره 1173415 مورخ 26؍2؍1396 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصـوص جابه جایی اعتبار و حقوق و مزایای کارکنان
ابطال بند 5 تصویب نامه شماره 57192/ت 53309 هـ مورخ 16/5/1395 هیأت وزیران 
ابطال مصوبه شماره : 30422 ت 32361 ک مورخ 17/5/84 هیأت وزیران با عنوان اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان تهران
ابطال بند 3-8 طرح تفصیلی شهرستان قوچان مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی
ابطال کامل آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری مصوب 19/2/73 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد
51 - 60 of 1673

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.