نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
 
ابطال عوارض تبدیل واحد ( سال های 1390 ، 1394 و 1395 )
ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری – آموزشی – نظامی (سالهای 1388 الی 1393 )
ابطال مصوبه های سال های 94 و 95 با موضوع آئین نـامه ارزش مـعامـلاتی سـاختـمان (تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها) ، عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی و عوارض ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفضیلی در مناطق شهر
ابطال مصوبه مورخ 14/7/1387 موضوع نامه ی شماره ی 1066 – 20/7/1387
ابطال مصوبه شماره 2550/1/94 مورخ 12/11/1394 شورای اسلامی شهرکرد مبنی بر اخذ عوارض زیر بنای احداث شده فراتر از مجوز (توضیحات ذیل بند ب ) از تاریخ تصویب
ابطال ردیف 7 و 3 جدول ذیل تبصره 4 بند ب ماده 14 اصلاحی مصوبه 1920 شورای اسلامی شهر تهران
ابطال ردیف 17 تصمیم جلسه 30 مورخ 3/10/1392 جرایم ماده صد
ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به شماره 172556/206 مورخ 26/12/93 شورای عالی اداری
ابطال نامه شماره 79106/94/800 – 17/12/94
صدور دستور موقت ، ابطال بخشنامه شماره 34-24/12/93 سازمان مدیریت ، ابطال صورت جلسات تاریخهای 13/5/95 و 19/7/95 کمیته اجرایی فوق الذکر
51 - 60 of 1401

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.