رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخشنامه 43326/3019/5/30 مورخ 22/8/73 سازمان امور مالیاتی کشور
ابطال بند (الف) صورتجلسه (تفاهم نامه) نهادهای فوق الذکر مورخ 18/2/95
ابطال آزمون طراحی معماری ( پایه 3 ) نظام مهندسی ساختمان سال 1397
ابطال بند 2 فصل اول و بند 1 فصل دوم از مصوبه 6387/94/4/ش مورخ 14/5/1394 با موضوع ضوابط و مقررات تبلیغات شهری
تقاضای ابطال بند (5) و (6) جدول تعرفه عوارض قسمت (ب) و تبصره (2) انشائی ( قسمت (ب) ماده 34 ) ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1394 از تاریخ تصویب
ابطال بندهای 5 و 6 جدول قسمت (ب) ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1392 از تاریخ تصویب
ابطال مواد 10 (عوارض حصارکشی) و 14 (عوارض ابقای ساختمان) سال 1395
ابطال مواد 10 (عوارض حصارکشی) و 14 (عوارض ابقای ساختمان) سال 1395
ابطال تبصره 1 نحوه محاسبه عوارض احداث یک متر مربع از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز و تبصره 7 نحوه محاسبه عوارض زیربنا احداثی صدور پروانه ساختمانی مجتمع و تبصره 4 نحوه محاسبه عوارض پیش آمدگی از دفترچه تعرفه ، نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال 94 از تاریخ تصویب
ابطال جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری از تعرفه عوارض محلّی سال 1393
21 - 30 of 1673

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.