رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 10,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال قسمتی از تبصره 6 ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه هامصوب سال 1392
ابطال بخشنامه های شماره 1405406 مورخ 28/6/96 و 1767678 مورخ 26/12/96 سازمان اداری و استخدامی کشور 
ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی ، مصوب هیات وزیران به شماره 122218/ت 50947 هـ مورخ 17/10/93 
ابطال اجـزای 1 ، 4 ، 5 و 6 بند (الف) و 2 و 3 بند (ب) مصوبه شماره 131582/54935 – 19/10/1396 شورای ملی ایمنی زیستی 
ابطال بخشنامه شماره 700/36511/96-9/8/1396 معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا
ابطال بخشنامه های مورخ 2/12/94 و 14/4/95 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود سپرده ها
ابطال رأی شماره 6306/25/117 مورخ 21/4/1395 کمیسیون نظارت شهرستان قدس
ابطال بند 2 نامه شماره 72336/95 مورخ 10/6/1395 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
ابطال بند « ب » ردیف 5 دوازدهمین جلسه کمیسیون نظارت اصناف شهرستان دزفول
ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/10/1394 کمیسیون نظارت شهرستان آمل
11 - 20 of 1673

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.