رییس دیوان عدالت اداری: لزوم اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها/ باید جلوی تخلفات ساختمانی از ابتدا گرفته شود*سال گذشته 554 مورد از عوارض وضع شده شوراهای شهرها را ابطال کردیم * رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به مشکلات پایان می دهد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 10,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند 1 و بند 5-2 صورتجلسه 385 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری
ابطال مصوبه کمیسیون مرقوم به شماره 47311- 5/5/1394
ابطال دستورالعمل شماره 400/27556 مورخ 10/6/1395 معاونت وزارت راه و شهرسازی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن 
ابطال مصوبه شماره 18348/330/91 – 31/3/91 شورای مذکور و ابطال ابلاغیه شماره 3293/1/59/ص مورخ 7/3/96 استانداری قزوین 
ابطال ماده 5 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درخصوص همترازی 
ابطال بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15/8/1396 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور  
ابطال بخشنامه شماره 647444 مورخ 11/5/95 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه مورخ 15/9/95 شورای حقوق و دستمزد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
ابطال بند (2) بخشنامه شماره 108923- 29/8/91  وزارت کشور در خصوص تعیین تاریخ دفاع مقدس محدود به دوره زمانی 31/6/1359 الی 29/5/1367 
ابطال ماده 5 دستورالعمل انتصاب رؤسای مراکز علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی به شماره 9633147 – 2/8/92 و ابطال بخشنامه 34103/96 مورخ 8/8/96 در اجرای مصوبه مذکور 
ابطال ماده 44 از فصل 12 آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص پزشکی
11 - 20 of 1467

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.