نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
 
تقاضای ابطال مصوبه شماره 18758/ت28871 مورخ 10/4/82 و مصوبه شماره 125573/ت54803 مورخ 9/10/96 هیأت وزیران
ابطال بخشنامه شماره 51076 مورخ 27/4/88 سازمان امور مالیاتی کشور
ابطال توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره 1856-4 مورخ 2/4/95
ابطال : بند 8 تعرفه شماره (1-2) عوارض زیر بنا ( احداث اعیانی ) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی سال 96
ابطال تعرفه شماره 17 مورد عمل برای سال 1388 عوارض فروش و مازاد تراکم و سطـح اشغـال و قسمت (ب) از بند 4 عـوارض مربوط به تخلفات ساختمانی پس از رأی جـرائم ماده صـد در کاربری های تجاری سال 96
ابطال بخشنامه شماره 186179/655 مورخ 12/7/96 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
ابطال بند 2 مصوبه شماره 37293/54240 مورخ 31/3/96
ابطال آیین نامه 91119/ت44736 هـ مورخ 19/4/92 و بند 4 بخشنامه شماره 40305 سازمان دامپزشکی کشور مورخ 2/6/1377
ابطال طرح توسعه تپه های سیلک کاشان مصوب 1378 سازمان میراث فرهنگی
ابطال بند 1 عوارض زیربنایی صدور پروانه ساختمانی مسکونی (تک واحدی) بند 2 عوارض مازاد بر تراکم مسکونی بند 3 عوارض احداث زیربنای اعیانی ، تجاری ، اداری ، صنعتی به صورت تک واحدی و مجتمع بند 4 عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاریی ، اداری و صنعتی بند 11 عوارض پیش روی طولی مازاد بر سطح اشتغال بند 18 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری بند 28 عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان)
11 - 20 of 1401

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.