رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال تعرفه شماره 312-95 ابلاغیه شماره 1000/15/ش خ مورخ 13/11/94
ابطال بند 12 بخشنامه شماره 1/14593/200 مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 
ابطال بخشنامه 1266108 – 20/4/96 رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عدم تمدید قرارداد کار معین 
ابطال نظریه شماره 1455465 مورخ 25/7/96 معاون حقوقی و نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور  
ابطال مصوبه شماره 138091 ت 50000 مورخ 15/11/1393 هیأت وزیران در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان از حیث وجود قید « ستادی» ، « مشروط به وجود اعتبار » و « به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید » و ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۲۴۶ مورخ 24/12/1393 معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی از حیث لزوم اخذ تاییدیه دستگاه های مشمول پرداخت فوق العاده مذکور از آن سازمان  
ابطال بند 7 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 7/12/96
ابطال دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به شماره 61277/96 مورخ 1/3/1396 مصوب شورای پول و اعتبار
ابطال ماده 11 ، تبصره 20 ماده 11 و بند (ج) ماده 12 آیین نامه آموزشی دکترای تخصصی مورخ 8/8/89 و مواد 9 و 20 آیین نامه آموزشی دکترای تخصصی مورخ 24/11/1394 مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 
ابطال مواد 6 ، 11 و 12 آیین نامه دوره دکتری مصوب 8/8/89 شورای برنامه ریزی آموزش عالی و ماده 9 آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب 24/11/94 
ابطال بخشنامه اخذ خسارت از دانشجویان انصرافی و اخراجی به شماره 65213/3/41 – 24/12/91 
1 - 10 of 1607

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.