نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/95/347

موضوع:

تقاضای ابطال بند (و) بند5 مصوبه شماره 1198-22/6/89 ازتاریخ تصویب

تاریخ درج در سایت:

دوشنبه

هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

* کـلاسـه پــرونـــده : هـ ع/95/347 دادنامه : 9709970906010081 تاریخ : 30/3/97
* شـاکــی : آقای محمد خسرو لقمانیان با وکالت آقای محمد انصاری نیاکی
* طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال بند (و) بند5 مصوبه شماره 1198-22/6/89 ازتاریخ تصویب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت :
در پرونده کلاسه94/517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال قسمت (و) بند 5 مصوبه جلسه 1198-22/6/89 و شماره201235/110/754674-18/7/89 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود که در اثناء رسیدگی از سوی سازمان طرف شکایت اعلام می گردد به موجب بند 1و 2 مصوبه شماره 967/93/1100-31/4/93 لغو و منتفی گردیده که به همین جهت در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر شده است. متعاقباً به شرح دادخواست موجود در پرونده کلاسه 95/347 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وکیل محترم شاکی اعلام داشته تقاضای اثر ابطال مصوبه موضوع پرونده 94/517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از تاریخ تصویب دارد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
برابر ماده 13 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه و تسری آن به تاریخ تصویب را در پرونده کلاسه 94/517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نموده ایم.


*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
با توجه به آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی کارکنان این سازمان از شمول مقررات دولتی مستثنی بوده و تابع آیین نامه استخدامی خاص خود هستند.
ثانیاً حق الزحمه کار اضافی ( پرکیس ) از مزایای انگیزشی مستمر و صرفاً مختص سازمان تامین اجتماعی می باشد که ضوابط آن نیز با توجه به سیاست ها و رسالت سازمان تعیین شده است و وزارت بهداشت و درمان و همچنین وزارت تحقیقات و فناوری پرداختی تحت این عنوان به دارندگان مدرک تحصیلی P.H.D ندارند .
لذا پرداخت یا عدم پرداخت و یا میزان آن با توجه به دستورالعمل های مربوطه و میزان رضایت از عملکرد افراد دارد و شاکی نیز عملاً مدیر بیمارستانی نبوده بلکه در دفتر اسناد پزشکی استانی تهران بکار مشغول بوده است.
*رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی :
اکثریت اعضای هیات تخصصی بر این عقیده هستند که سازمان تأمین اجتماعی تابع مقررات استخدامی خاص خود می باشد و حق الزحمه کار اضافی ( پرکیس ) از مزایای غیر مستمر بوده و پرداخت و یا عدم پرداخت و یا میزان آن با توجه به میزان رضایت از عملکرد افراد صورت می گیرد و از اختیارات هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی است که در مقطع زمانی دستور لغو پرداخت و در مقطعی پرداخت صورت گرفته است و عقیده بر این بوده مغایر ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات نیست و حقی از افراد تضییع نشده و اگر شخص مدعی تضییع حق می باشد می تواند به شعبه مراجعه کند. لذا رأی بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی مذکور وفق ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت


نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداریدربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.