نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /96/860

موضوع:

لغو اثر بند 2 تصمیم جلسه مورخ 14/10/95 کمیته درآمدی شهرداری گرگان

تاریخ درج در سایت:

دوشنبه

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
* کـلاســه پــرونـــده : هـ ع /96/860 دادنامه : 9709970906010073 تاریخ : 30/3/97
* شـاکــی : آقای مهدی به آبادی
* طرف شکایت : شهرداری گرگان
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : لغو اثر بند 2 تصمیم جلسه مورخ 14/10/95 کمیته درآمدی شهرداری گرگان

*متن مقرره مورد شکایت :
صورتجلسه مورخ 14/10/1395 کمیته درآمدی شهرداری گرگان :
« بند 2 : در خصوص برخورداری امتیازات کمیسیون ماده 5 موضوع مطرح و پس از بررسی مقرر شد از تاریخ 15/10/95 شهرداری های مناطق پس از تصویب موضوعات مطروحه در کمیسیون فوق ، نسبت به وصول 100 % حق الامتیاز واگـذار شده اقدام نمایند. بدیهی است در خصوص اینگونه موارد هیچگونه تخفیف و تقسیطی اعمال نخواهد شد. »
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی بموجب دادخواستی لغو اثر بند (2) تصمیم جلسه مورخ 14/10/95 کمیته درآمدی شهرداری گرگان را خواستار شده و در راستای تبیین خواسته اعلام کرده است:
شورای اسلامی شهر گرگان بموجب بند (2) ماده (6) عوارض تراکم تعرفه دفترچه عوارض سال 95 ، افزایش تراکم و سطح اشغال و طبقات و تجاری نسبت به طرح تفصیلی یا جامع از طریق کمیسیون ماده 5 را نوعی عوارض محلی محسوب و مشمول پرداخت 33 برابر قیمت منطقه ای منظور و برابر تعرفه تبصره 3 بند 16 ماده 2 مقررات عمومی عوارض و تسهیلات تشویقی تعرفه عوارض سال 94 و بعد از آن ( موضوع مصوبات 3/69641/92-13/11/92 و 3-2448-94 مورخ 21/4/94 ) پرداختی عوارض توسط مؤدیان به صورت نقدی را مشمول 25 درصد تخفیف دانسته و صریحاً عوارض متعلق به کمیسیون ماده 5 را مشمول سیاست تشویقی 25 درصد تخفیف اعلام نموده است ، این در حالی است که شهرداری گرگان عوارض تراکم تجاری ناشی از کمیسیون ماده 5 را مشمول این عوارض نمی داند و بدون توجه به مصوبه عام شورای اسلامی شهر ، با تصمیم جلسه مورخ 14/10/95 کمیته درآمدی ، پرداخت نقدی عوارض را از شمول تخفیف مذکور خارج و با بی اعتنایی به جایگاه حقوقی و قانونی خود و عدم صلاحیت در وضع چنین مصوبه ای ، اقدام به وضع مقرره مذکور نموده است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
1- به لحاظ شکلی دعوی به درستی و صحیح طرح نگردیده چرا که شواری اسلامی شهر گرگان طرف دعوا قرار نگرفته و با توجه به ذینفع بودن شورا در ماهیت پرونده و تصمیمات متخذه النهایه دفاعیات شورای شهر گرگان در پرونده می بایست استماع گردد.
2- به استناد بند 16 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال 1393 و بعد از آن شهرداری گرگان به منظور مراجعه به موقع و دریافت نقدی کلیه مطالبات از شهروندان در خصوص عوارض پروانه ساختمانی از سیاست تشویقی طبق مصوبه شماره 22/4/94- 3/8/2248/94 شورای اسلامی شهر گرگان استفاده نمود که مطابق این مصوبه شهروندان گرگان در زمان پرداخت صرفاً عوارض پروانه ساختمانی از 25 % بخشودگی در صورت پرداخت نقدی برخوردار می شدند.
3- در دریافت عوارض و اعمال تخفیف و سایر موارد از لحاظ اجرایی در برخـی موارد در سه منطقه شهـرداری گرگان استنباط و برداشت های جداگانه ای صورت گرفته و وحدت رویه ای وجود نداشت شهرداری گرگان با تشکیل جلسات مرتب و هفتگی هم به رفع شبهات اقدام می نمود و هم برای ایجاد وحدت رویه با همفکری مدیران مرتبط مناطق اتخاذ تصمیم می نمود که ماحصل این تصمیمات تحت عنوان صورتجلسه به مناطق ابلاغ می گردد.
4- در خصوص ادعای خواهان و شاکی چون موضوعات مربوط به امتیازات مازاد بر ضوابط در سطح اشغال و تراکم نیازمند به طرح آن در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان می باشد و به علت طولانی بودن سیر تشریفات اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 که در برخی موارد موکول به سال بعد می گردید ، شهرداری موضوع عوارض مربوط به اینگونه امتیازات مازاد بر سطح اشغال و تراکم که نیازمند طرح در کمیسیون ماده 5 بوده را از مصوبه شورا تفکیک و به دلیل اعلام شده آن را مشمول بخشودگی نقدی ندانست. مگر اینکه مطابق تبصره 3 ماده 16 دفترچه تعرفه و عوارض بهای خدمات مارالذکر مالک اعلام آمادگی نماید ، هر زمان که ماده 5 وصول شد بر اساس تاریخ روز وصول اگر پرداخت نقدی نمود مشمول بخشودگی 25 % گردد. با عنایت به مراتب معنونه درخواست رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره و اکثریت بیش از 4/3 اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
*رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :
طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها مصوب شده و بنابراین بند 2 صورتجلسه مورخ 14/10/95 کمیته درآمدی شهرداری گرگان وصول 100 درصد حق الامتیاز واگذار شده در خصوص برخورداری امتیازات کمیسیون ماده پنج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ح


پیرزاده
نائب رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداریدربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.