نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
 
تقاضای ابطال بند (و) بند5 مصوبه شماره 1198-22/6/89 ازتاریخ تصویب
ابطال صورتجلسه شماره 3 مورخ 28/5/1394 کمیسیون ماده 5 قم
ابطال مواد 6 و 16 و 17 تعرفه مصوبه عوارض و بهای خدمات سال 1393 با اعمال ماده 92 قانون دیوان
ابطال تصویب نامه 4162-96/م/ت 50670 مورخ 10/3/96
ابطال مصوبه شماره 21 بند 3 مورخ 26/5/92 شورای اسلامی رباط کـریم در خصوص الحاق روستاهای سفیدار ، شترخوار ، نوده ، کیکاور به شهر
ابطال شق 7 از بند 94 مجموعه بخشنامه های ثبتی
ابطال بند دوم بخشنامه شماره 131/4/10/21-13/8/96
لغو اثر بند 2 تصمیم جلسه مورخ 14/10/95 کمیته درآمدی شهرداری گرگان
ابطال بخشنامه 72/93/200 – 31/6/93 و دو بند از دستورالعمل اجرایی 18384/200 – 4/8/90 سازمان امور مالیاتی کشور
1- ابطال برگ قطعی اداره مالیات کرمانشاه در سال مالی1381 الی 1385 2- ابطال نامه شماره 16431/232/ص مورخ 18/8/94 مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیات کرمانشاه
1 - 10 of 1401

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.