رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخشنامه شماره 61؍93؍200-20؍5؍1393 سازمان امور مالیاتی 
ابطال ماده 3 آیین نامه موضوع ماده 12 قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 141712؍ت54555هـ-9؍11؍1396 هیأت وزیران
وحدت رویه
وحدت رویه
عدم صلاحیت
عدم ابطال چهل و نهمین مصوبات هیأت 4 نفره موضوع شیوه نامه ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ 12/3/1389 استانداری گیلان 
ابطال طلاق دستور مورد اعتراض در جایی که فرد بازنشسته در زمان اشتغال استحقاق اعطای درجه را داشته و فرماندهی ارتش نیز آن را تصویب کرده است ولی به فرد ذینفع به جای اعطای درجه ارتقاء حقوقی داده شده
ابطال مصوبات شماره 9220؍ش الف-16؍12؍1383 و 3991؍93؍ص-7؍8؍1393، 6821؍ش الف-27؍4؍1379 شورای اسلامی شهر شیراز
ابطال ماده 3 صورتجلسه شماره (2)-26؍10؍1394 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین
ابطال مصوبه مورخ 1؍2؍1395 هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان
51 - 60 of 10189

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.