رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 40,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 40,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند 3 ردیف 14 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب جلسه شماره 180-13؍11؍1393 شورای اسلامی شهر نکا
ابطال مصوبه شماره 461؍93؍4؍ش-5؍8؍1393 مصوب شورای اسلامی شهر آباده
ابطال بند 13 تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین دشت در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت
ابطال تبصره 10 از بنـد 4-1-2 ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار و بند 4-1-2 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار
عدم صلاحیت
ابطال مصوبه شماره 89735؍ت46294ک-1؍5؍1390 وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت 
عدم صلاحیت
ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395
ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی مواد 44، 44 مکرر و 45 قانون خدمت وظیفه عمومی
ابطال تعرفه های شماره 2104، 2105، 2108، 2109، 2112، 2119، 2128، 2136، 2206، 2207، 2210، 2211، از مصوبه شماره 759؍1؍ش خ-13؍11؍1393 شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
41 - 50 of 10189

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.