مقام معظم رهبری: * جنگ هشت ساله، ما را قوی‌تر کرد. اگر جنگ هشت ساله نبود، این سرداران شجاع، این مردان برجسته نشان داده نمیشدند، در بین ملت بروز نمیکردند؛ این حرکت عظیمِ مخلصانه‌ی مردم مجال بروز و ظهور پیدا نمیکرد. * جنگ تحمیلی را دشمن برای خاموش کردن انقلاب به راه انداخت، اما همین جنگ تحمیلی باعث شعله‌ورتر شدن نیروی انقلاب و روحیه‌ی انقلاب شد. *** هفته دفاع مقدس گرامی باد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخشنامه شماره 13218/23/13/م-4/10/1395 استاندار اصفهان در قسمتی که حکم ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را به کارکنان شهرداری مترتب کرده است،
وحدت رویه
وحدت رویه
اعتراض به رأی شماره 236-30/10/1396 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
اعتراض به رأی شماره 257-30/10/1396 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
ابطال مصوبه شماره 639-23/6/1395 شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
ابطال مصوبات شماره 5498/95/ص-14/10/1395 و 31120ش الف س-9/11/1391 و 36427-25/10/1392 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
وحدت رویه
31 - 40 of 9988

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.