رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال مصوبه مورخ 1؍2؍1395 هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان
ابطال مصوبه اصلاح بند 13 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ 31؍4؍1394 
عدم صلاحیت
عدم ابطال نامه شماره 273624؍60- 24؍12؍1394 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن
ابطال مصوبات شماره 9220؍ش الف-16؍12؍1383 و 3991؍93؍ص-7؍8؍1393، 6821؍ش الف-27؍4؍1379 شورای اسلامی شهر شیراز
ابطال مصوبه شماره 4 از جلسه شماره 128 دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 12925؍2000- 1؍4؍1395 مصوب شورای اسلامی شهر اهواز 
ابطال تبصره ذیل بند (2) ماده واحده مصوبه شماره 654؍3؍ش-23؍2؍1387 شورای اسلامی شهر مشهد
ابطال نامه شماره 88؍2؍1603؍انس- 15؍2؍1387 معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
عدم ابطال  نامه شماره 262؍201؍63-11؍10؍1396 مدیرامور سرمایه انسانی و ساختاری بانک کشاورزی
عدم ابطال بند 2-2 از ماده 2 مصوبه شماره 2124؍96؍4؍ش-12؍2؍1396 شورای اسلامی شهر مشهد
21 - 30 of 10150

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.