رییس دیوان عدالت اداری: لزوم اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها/ باید جلوی تخلفات ساختمانی از ابتدا گرفته شود*سال گذشته 554 مورد از عوارض وضع شده شوراهای شهرها را ابطال کردیم * رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به مشکلات پایان می دهد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
عدم ابطال بند 1 مصوبه شماره 37293/54240-21/3/1396 هیأت وزیران
عدم ابطال بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه شماره 1016/60-7/5/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وحدت رویه
اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1788 مورخ 18/6/1387، صادره از شعبه 16 دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده کلاسه 16/86/2500، مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 190 مورخ 5/2/1388، صادره از شعبه 17 دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده کلاسه 17/87/175، مبنی بر ورود شکایت
اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1788 مورخ 18/6/1387، صادره از شعبه 16 دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده کلاسه 16/86/2500، مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 190 مورخ 5/2/1388، صادره از شعبه 17 دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده کلاسه 17/87/175، مبنی بر ورود شکایت
عدم صلاحیت
عدم ابطال بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه شماره 60/1016-1391/5/7بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ابطال ردیف 10 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای 1389 ، 1390 ، 1392 ، 1393 مصوب شورای اسلامی شهر یزد
وحدت رویه
ابطال مصوبه شماره 36642-7/11/1392 شورای اسلامی شهر شیراز
1 - 10 of 9970

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.