رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخشنامه شماره 117442/60-21/5/1396 رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
ابطال بند 1 تفاهم نامه مورخ 13/9/1385 فی مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ 11/8/1390 هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان
عدم ابطال بند 19 صورتجلسه کمیسیون مورخ 14/12/1390 ماده 5 طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص طرح تفصیلی روستای دنارت
عدم ابطال  نامه شماره 400/42973-5/8/1394 معاون وزیر راه و شهرسازی
عدم ابطال  نامه شماره 400/42973-5/8/1394 معاون وزیر راه و شهرسازی
عدم ابطال  نامه شماره 400/42973-5/8/1394 معاون وزیر راه و شهرسازی
عدم ابطال  نامه شماره 400/42973-5/8/1394 معاون وزیر راه و شهرسازی
عدم ابطال  نامه شماره 400/42973-5/8/1394 معاون وزیر راه و شهرسازی
ابطال بند 2 نامه شماره 43458-10/3/1395 مدیرکل روابط کار جبران خدمت
1 - 10 of 10077

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.