مقام معظم رهبری: * جنگ هشت ساله، ما را قوی‌تر کرد. اگر جنگ هشت ساله نبود، این سرداران شجاع، این مردان برجسته نشان داده نمیشدند، در بین ملت بروز نمیکردند؛ این حرکت عظیمِ مخلصانه‌ی مردم مجال بروز و ظهور پیدا نمیکرد. * جنگ تحمیلی را دشمن برای خاموش کردن انقلاب به راه انداخت، اما همین جنگ تحمیلی باعث شعله‌ورتر شدن نیروی انقلاب و روحیه‌ی انقلاب شد. *** هفته دفاع مقدس گرامی باد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
عدم ابطال بند 1 مصوبه شماره 37293/54240-21/3/1396 هیأت وزیران
وحدت رویه
وحدت رویه
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
ابطال بند 3 ماده 39 تعرفه عوارض سال 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر همدان با کد 0102002
ابطال قسمت دوم از بند 27 ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان
1- ابطال نامه شماره 74787-43/94-29/9/1394 سازمان دامپزشکی        کشور 2-ابطال  بند «ب» دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها به شماره 33884/020-2/11/1391 وزارت جهاد کشاورزی
عدم ابطال بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه شماره 1016/60-7/5/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
عدم صلاحیت
1 - 10 of 9984

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.