نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 order by pi desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
 
وحدت رویه
وحدت رویه
ابطال مصوبه شماره 36642-7/11/1392 شورای اسلامی شهر شیراز
عدم ابطال تعرفه شماره 2034 موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مصوب سال 1395 شورای اسلامی شهر شهرضا 2- ابطال ردیف 18 (دفاتر بیمه) تعرفه شماره 2034 از دفترچه عوارض سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا و عدم ابطال مصوبه های مربوط به تعرفه 2038 از دفترچه عوارض سالهای 1393 و 1394 و تعرفه شماره 2037 سالهای 1391 و 1392 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی
عدم ابطال بخشنامه شماره 15422/92/700-17/2/1392 رئیس وقت سازمان بهزیستی کشور
ابطال بخشنامه شماره 13218/23/13/م-4/10/1395 استاندار اصفهان در قسمتی که حکم ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را به کارکنان شهرداری مترتب کرده است،
وحدت رویه
اعتراض به رأی شماره 236-30/10/1396 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
اعتراض به رأی شماره 257-30/10/1396 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
عدم صلاحیت
1 - 10 of 9951

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.