بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است

راهبرد و اهداف برنامه پنج ساله قوه قضاییه (1394 ـ 1390)

الف: عنوان راهبرد: توسعه وترویج معارف اسلامی واخلاق کارکنان
اهداف:
الف/1: تعالی وتحکیم مبانی اعتقادی کارکنان
الف/2: ترویج وتعمیق اخلاق و رفتار کارکنان بر اساس آموزه‌های دینی
الف/3: ارتقاء آگاهی و بینش سیاسی کارکنان وصیانت از تهدیدات فرهنگی
الف/4: ترویج برنامه های فرهنگی واخلاق اسلامی در میان خانواده های کارکنان

ب: عنوان راهبرد: ارتقای وضعیت دادرسی (تحقیق، رسیدگی ، صدور واجرای رای)
اهداف:
ب/1: رفع اطاله دادرسی و منطقی ساختن زمان تحقیق، دادرسی و اجراء
ب/2: ارتقای کیفیت تحقیق و دادرسی و اتقان آرای صادره
ب/3: ارتقای عملکرد ضابطین
ب/4: تخصصی کردن دادرسی
ب/5: متناسب سازی جرائم و مجازات ها با رویکرد حبس زدایی در آراء صادره

ج: عنوان راهبرد: تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه
اهداف:
ج/1: توسعه دسترسی آسان به مراجع قضایی و سازمان های وابسته
ج/2: ارتقای کمی و کیفی شوراهای حل اختلاف
ج/3: توسعه و ارتقای ارشاد و معاضدت حقوقی و قضایی

د: پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی
اهداف:
د/1: ارتقای سطح مشارکت ملی(دولتی ومردمی) برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی
د/2: ارتقای سطح سلامت اجتماعی وفعالیت‌های فرهنگی جامعه در جهت کاهش جرایم و دعاوی
د/3: ارتقای حفاظت و امنیت اجتماعی
د/4: ارتقای کارایی و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه

ھ: عنوان راهبرد: گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه
اهداف:
ھ/1: ارتقای ‌آگاهی جامعه از قوانین و مقررات و فرآیندهای دادرسی
ھ/2: ارتقای فرهنگ نظارت پذیری و قانونمداری
ھ/3: گسترش فرهنگ بهره گیری از وکالت و مشاوره در فرایند دادرسی
ھ/4: گسترش بهره گیری از نهاد داوری
ھ/5: گسترش فرهنگ صلح و سازش
ھ/6: گسترش فرهنگ مشارکت مردم و نهادهای مدنی با قوه قضاییه
ھ/7: گسترش فرهنگ نظارت همگانی

و: عنوان راهبرد: حاكمیت قانون و سلامت اداری
اهداف:
و/1: ارتقای سلامت و قانونمداری در نظام اداری كشور
و/2: ارتقای مبارزه با فساد اداری
و/3: ارتقای کارایی رسیدگی عادلانه در مراجع اختصاصی غیرقضایی
و/4: ارتقای كارآیی و اثربخشی نظام نظارتی

ز: عنوان راهبرد: ارتقای کارایی و اثربخشی زندان و بازاجتماعی کردن زندانیان
اهداف:
ز/1: بهبود وضعیت محیط زندان ها و بازداشتگاه ها
ز/2: اصلاح رفتار و عملكرد زندانیان و ارتقای توانمندی آنان
ز/3: توسعه اقدامات تأمینی و حمایتی زندانیان
ز/4: حفظ و ارتقای ‌بهداشت و سلامت زندانیان
ز/5: ارتقای سطح تفکیک و طبقه بندی زندانیان

ح: عنوان راهبرد: ارتقای ‌كارآیی و اثر بخشی ثبت اسناد و املاك
اهداف:
ح/1: گسترش ارائه خدمات ثبتی
ح/2: افزایش سرعت و كیفیت خدمات ثبتی
ح/3: ارتقای نظارت بر ارائه خدمات ثبتی

ط: عنوان راهبرد: ارتقای كارآیی و كیفیت پزشكی قانونی
اهداف:
ط/1: توسعه ارائه خدمات پزشكی قانونی
ط/2: بهبود خدمات پزشکی قانونی
ط/3:بهره گیری از فناوری های نوین ژنتیکی در شناسایی افراد
ط/4: ارتقای نظارت بر ارائه خدمات پزشکی قانونی

ی: عنوان راهبرد: توسعه عدالت الکترونیک
اهداف:
ی/1: هوشمندسازی و کارآمدسازی نظام قضایی مبتنی بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ی/2: توسعه آمادگی سازمانی در بهره گیری از فناوری های نوین کاربردی
ی/3: توسعه خدمات الكترونیك
ی/4: توسعه زیرساخت های فنآوری اطلاعات و ارتباطات

ک: عنوان راهبرد توسعه مدیریت و بهبود ساختار (اداری و قضایی)
اهداف:
ک/1: ارتقای فرهنگ برنامه ریزی و برنامه مداری
ک/2: بهبود فرآیندها و روش ها
ک/3: روزآمد سازی ساختار تشكیلاتی
ک/4: ارتقای نظام تصمیم گیری دانش بنیان
ک/5: ارتقای نظام نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی

ل: عنوان راهبرد: اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با قوه قضاییه
اهداف:
ل/1: تهیه قوانین روزآمد و بازنگری قوانین متناسب با نیازها
ل/2: تنقیح و یکپارچه سازی قوانین
ل/3: تلاش برای بهبود فرآیند تدوین و تصویب قوانین
ل/4: بهبود وضعیت دسترسی به قوانین
ل/5:بازنگری ، اصلاح وتنقیح آیین نامه ها ودستورالعمل ها در چارچوب وظایف قوه قضائیه
ل/6:اصلاح وتنقیح قوانین حقوقی وکیفری با رویکرد قضا زدایی ،جرم زدایی وحبس زدایی

م: عنوان راهبرد: توسعه آموزشی و پژوهشی
اهداف:
م/1: بسط و توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
م/2: ساماندهی و ارتقای وضعیت نظام آموزش و پژوهش بارویکرد کاربردی نمودن نتایج پژوهش‌ها
م/3: توسعه ارتباطات آموزشی و پژوهشی

ن: عنوان راهبرد: توسعه و توانمندسازی منابع انسانی
اهداف:
ن/1: تامین منابع انسانی موردنیاز متناسب با اهداف و با رویکرد شایسته گزینی
ن/2: ارتقای آموزش های عمومی و کاربردی بمنظور توانمندسازی منابع انسانی
ن/3: بهبود نظام ارتقاء ، انتصاب و ارزشیابی عملکرد کارکنان

س: عنوان راهبرد: صیانت و ارتقای ‌منزلت و سلامت كاركنان
اهداف:
س/1: ارتقای شان قضا و افزایش اعتماد عمومی
س/2: ارتقای کارآیی و اثر بخشی نظام كنترل و نظارت سازمانی
س/3: ارتقای سلامت اداری کارکنان
س/4:ارتقای فرآیند رسیدگی به تخلفات کارکنان
س/5: ارتقای سلامت و بهداشت جسمی و روانی کارکنان و افزایش نشاط سازمانی

ع: عنوان راهبرد: توسعه و بهینه سازی ابنیه و تجهیزات ومدیریت منابع مالی
اهداف:
ع/1: توسعه کمی و بهینه سازی تجهیزات و فضاهای فیزیکی
ع/2: استاندارد سازی و افزایش کارآئی طرح های تملک دارائی
ع/3: ارتقای نظام برآورد و تأمین بودجه
ع/4: نهادینه سازی نظام كنترل بودجه بر اساس برنامه ها

ف: عنوان راهبرد: توسعه ارتباطات وهمكاری‌های داخلی و بین المللی
اهداف:
ف/1: توسعه تعامل و ارتباطات با دولت، مجلس و سایر نهادها
ف/2: افزایش سطح ارتباطات و همکاری‌های بین المللی
ف/3: توسعه كمی و كیفی اطلاع رسانی و پاسخگویی در جامعه

ص: عنوان راهبرد: صیانت از اقتدار و استقلال قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی
اهداف:
ص/1: استقلال در تامین و جذب منابع انسانی
ص/2: استقلال در تامین اعتبارات مالی موردنیاز
ص/3: اصلاح فرایند تقدیم لوایح قضائی به مجلس
ص/4: تشکیل پلیس قضائی و تقویت ضابطان

ق: ارتقای حفاظت از اسناد و مدارک
اهداف:
ق/1: استاندارد سازی اسناد و مدارک ثبتی در جهت پیشگیری از جعل و تزویر
ق/2: استاندارد سازی اسناد، مدارک واوراق قضایی واداری در جهت جلوگیری از جعل و تزویر
ق/3: استاندارد سازی وارتقای سطح حفاظت وامنیت فیزیکی اسناد و مدارک و اماکن نگهداری از آنها
ق/4: ساماندهی نظام دسترسی اشخاص به اسناد ومدارک
ق/5: ارتقای سطح امنیت شبکه های الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی